Liên hệ BLL- SĐT

Để mọi hoạt động GVC hiệu quả, đáp ứng là một sân chơi chung cho tất cả anh em quan tâm, yêu thích dòng xe Grandis cũng như các kỹ thuật xe hơi.

BAN LIÊN LẠC- GVC

GVC – GRANDIS VIETNAM CLUB

Để mọi hoạt động GVC hiệu quả, đáp ứng là một sân chơi chung cho tất cả anh em quan tâm, yêu thích dòng xe Grandis cũng như các kỹ thuật xe hơi. Tiến xa hơn nữa anh em có kết nối gần nhau hơn trong các hoạt động giao lưu bên ngoài xã hội. Ban liên lạc GVC hiện thời có các thành viên và được phân công như sau:

1. Mr. Trần Chí Kiên: Trưởng ban ( 0908 5511 37)

- Phụ trách công tác thành viên, kết nối anh em vào GVC là những cá nhân yêu thích Grandis, đang sở hữu hoặc muốn tìm hiểu dòng xe Grandis và kỷ thuật ô tô.

- Theo dõi việc thực hiện quy định của các thành viên trên GVC.

- thực hiện quan hệ đối nội, đối ngoại  cho GVC

- chủ trì các cuộc họp BLL GVC để thông qua các kế hoạch, hoạt động.

2. Mr. Dương Cát Nguyên: phụ trách Ban truyền thông ( 0908 6262 46)

- Phụ trách các công tác truyền thông GVC trong nội bộ các thành viên và giới thiệu thông tin GVC rộng rãi để những người đam mê Grandis kết nối.

- Phối hợp thông tin các kế hoạch, sự kiện của GVC trên các phương tiện mạng xã hội, diễn đàn…

 

 

3. Mr. Võ Hoàng Nam ( –0909 0206 03) và Mr. Dũng Trịnh ( : 0903 8419 72) phụ trách Ban kỹ thuật

- Hỗ trợ các thông tin kỹ thuật sữa chữa, hướng dẫn bảo dưỡng xe cho GVC.

- Kiểm soát các dịch vụ, mặt hàng quảng bá trên GVC có phù hợp tiêu chuẩn hay không và có các khuyến nghị kịp thời.

- Phụ trách nhóm S.O.S GVC: kết nối nhiều thành viên Grandis ở các địa phương hỗ trợ các sự cố tại địa phương nếu có theo tinh thần hỗ trợ lẫn nhau.

4. Mr. Trọng Hải ( 0914 2121 21): phụ trách Ban tài chính

- Quản lý quỹ tài chính của GVC, thủ quỹ trong các sự kiện hoặc ủy quyền anh em hỗ trợ.

- Phối hợp các ban khác kêu gọi hỗ trợ, tài trợ tài chính cho hội.

5. Mr. Đỗ Phi Hưng (  0908 0809 12) phụ trách ban Kế hoạch

- Lập các kế hoạch hoạt động GVC trên tinh thần thống nhất chung của toàn bộ thành viên ban điều hành.

- Phối hợp cùng ban liên lạc, các thành viên GVC tổ chức thực hiện các sự kiện: offline lớn, caravan, hoạt động thiện nguyện…

 

Ban liên lạc GVC phân công 6 thành viên thực hiện các nhiệm vụ như trên. Ngoài phạm vi trên thì các thành viên lấy ý kiến biểu quyết tán thành chung.